Algemene voorwaarden
Pepperflow B.V.

Versie 2.0 van 29 december 2023

  Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen

  Artikel 1. Definities

  Begrippen die in de Algemene Voorwaarden worden gehanteerd, in enkelvoud of meervoud, en aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis als gedefinieerd in dit artikel dan wel in een tussen Partijen van toepassing zijnde ander deel.

  1.1. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.

  1.2. Duurovereenkomst: een tussen Partijen gesloten Overeenkomst voor een bepaalde of onbepaalde tijd waarbij Pepperflow continu één (1) of meerdere diensten tegen overeengekomen prijzen en tarieven levert aan Opdrachtgever.

  1.3. Meerwerk: alle werkzaamheden die door Pepperflow niet zijn ingeschat en geoffreerd en derhalve geen onderdeel uitmaken van de Overeenkomst.

  1.4. Offerte: een schriftelijk aanbod van Pepperflow voor het verrichten van diensten of uitvoeren van werkzaamheden, gericht aan Opdrachtgever.

  1.5. Opdrachtgever: wederpartij in de Overeenkomst.

  1.6. Overeenkomst: een (nadere) overeenkomst tussen Partijen waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, waaronder ook een door Opdrachtgever geaccordeerde Offerte.

  1.7. Partijen: Opdrachtgever en Pepperflow gezamenlijk.

  1.8. Pepperflow: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Pepperflow B.V.” naar Nederlands recht, geregistreerd onder nummer 28113221 in de Kamer van Koophandel, of de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Pepperflow B.V.”, naar Belgisch recht, geregistreerd onder nummer 0784.799.086 in de Kruispuntbank, gebruiker van de Algemene Voorwaarden.

  Artikel 2. Toepasselijkheid en totstandkoming van Overeenkomst

  2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Offertes en Overeenkomsten waarbij Pepperflow direct dan wel indirect diensten voor Opdrachtgever verricht

  2.2. De toepasselijkheid van algemene dan wel specifieke (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk door Pepperflow van de hand gewezen. Algemene dan wel specifieke (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever zijn derhalve niet van toepassing.

  2.3. Alle door Pepperflow gedane Offertes zijn vrijblijvend. Als er een termijn genoemd wordt in de Offerte en/of aanbieding betreft de termijn alleen de geldigheid van de Offerte en tast het niet de vrijblijvendheid aan. Als er in de Offerte geen termijn is opgenomen, dan geldt dat de Offerte een geldigheid heeft van 15 (vijftien) dagen, waarbij ook deze termijn de vrijblijvendheid van de Offerte niet aantast.

  2.4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen komt de Overeenkomst tussen Pepperflow en Opdrachtgever tot stand door integrale aanvaarding door Opdrachtgever. Deze integrale aanvaarding kan onder andere geschieden door ondertekening van een Offerte uitgebracht door Pepperflow of door middel van akkoord per e-mail. Van aanvaarding is ook sprake indien na het uitbrengen van een Offerte, Opdrachtgever reeds uitvoering geeft aan hetgeen is voorgesteld of geoffreerd, of Opdrachtgever Pepperflow verzoekt reeds uitvoering te geven aan hetgeen is voorgesteld of geoffreerd.

  Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

  3.1. In verband met de continuïteit van de werkzaamheden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zal Opdrachtgever één of meerdere contactpersonen aanwijzen die voor de duur van de werkzaamheden van Pepperflow als zodanig zullen fungeren. Een contactpersoon van Opdrachtgever dient te beschikken over vertegenwoordigings- en beslissingsbevoegdheid, de nodige ervaring, specifieke materiekennis en inzicht in de gewenste doelstellingen van Opdrachtgever. Indien deze persoon van Opdrachtgever niet de kwalificaties heeft welke redelijkerwijs gezien de aard van de opdracht verwacht mogen worden, houdt Pepperflow zich het recht voor de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, tot dat Opdrachtgever deze persoon heeft vervangen door een persoon met de juiste kwalificaties.

  3.2. Opdrachtgever dient Pepperflow tijdig en kosteloos te voorzien van alle informatie en gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder in elk geval inbegrepen technische gegevens, applicaties, bestanden, documentatie, testgegevens, werkbeschrijvingen en/of overige relevante informatie. Opdrachtgever staat in voor, en garandeert de juistheid van, de hiervoor bedoelde materialen. Opdrachtgever is voorts verantwoordelijk voor, en aanvaardt het risico van, mogelijke problemen en/of aanspraken voortvloeiende uit de inhoud, nauwkeurigheid, volledigheid en consistentie van al dergelijke door Opdrachtgever verstrekte materialen als hiervoor bedoeld.

  3.3. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke informatie niet, niet-tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking wordt gesteld aan Pepperflow, of indien Opdrachtgever en/of haar leveranciers op andere wijze niet aan haar verplichtingen voldoet, respectievelijk voldoen, daaronder mede begrepen maar niet uitsluitend, het niet afdoende meewerken en/of inzetten, heeft Pepperflow het recht de nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden kan worden. Pepperflow is gerechtigd om de in dit verband extra gemaakte kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever, hieronder mede inbegrepen eventuele leegloopuren.

  3.4. Alle door Pepperflow opgegeven, of op enig moment op te geven, leveringstermijnen gelden altijd bij benadering. Derhalve kunnen overschrijdingen van leveringstermijnen op geen enkele wijze een toerekenbare tekortkoming of verzuim van Pepperflow tot gevolg hebben, noch is de Opdrachtgever in enig geval gerechtigd aanspraak te maken op enige schadevergoeding.

  3.5. Indicaties van leveringstermijnen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende werkomstandigheden en tijdige aanlevering van materialen, documenten en/of werkinstructies door Opdrachtgever. Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijzigingen in genoemde omstandigheden en/of ten gevolge van niet-tijdige levering van materialen, documenten en/of werkinstructies van Opdrachtgever of leveranciers waarvan Pepperflow of Opdrachtgever zich bedient, wordt de leveringstermijn voor zover nodig verlengd.

  3.6. Indien en voor zover een Overeenkomst voor een vaste prijs wordt aangegaan (fixed price), dan geldt dat alleen de werkzaamheden worden uitgevoerd welke onderdeel uitmaken van de Overeenkomst. In geval van Meerwerk geldt dat Pepperflow zich het recht voorbehoudt daarvoor een aanvullende Offerte uit te brengen, waarbij de desbetreffende werkzaamheden pas zullen worden uitgevoerd na akkoord van de Opdrachtgever.

  3.7. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden ten gevolge van Meerwerk het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeengekomen dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en Pepperflow kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) Meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst.

  3.8. Opdrachtgever erkent dat de aan Pepperflow verleende opdrachten in sommige gevallen gevolgen kunnen hebben voor compliancy ter zake privacywetgeving (AVG) en/of medezeggenschapswetgeving. Het is aan Opdrachtgever om ervoor te zorgen dat zij voldoet en blijft voldoen aan de wetgeving zoals hiervoor bedoeld. Opdrachtgever vrijwaart Pepperflow en haar eventuele onderaannemers voor aanspraken van personeelsleden of derden ter zake het door Opdrachtgever niet of niet-volledig voldoen aan de wetgeving zoals hiervoor in dit artikel bedoeld.

  3.9. Pepperflow beschrijft zijn verantwoordelijkheden omtrent het leveren van zijn diensten aan Opdrachtgever verder in de Service Level Agreement.

  Artikel 4. Prijzen en tarieven, facturering en betaling

  4.1. Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen en tarieven aangegeven in euro’s, exclusief omzetbelasting en exclusief overige van overheidswege opgelegde heffingen.

  4.2. Pepperflow is gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven jaarlijks aan te passen. Prijs- en tariefswijzigingen zullen uiterlijk één (1) maand voor de ingangsdatum door Pepperflow schriftelijk aan Opdrachtgever worden medegedeeld. Als de verhoging meer is dan tien procent (10%), heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst op te zeggen.

  4.3. Leveranciers van Pepperflow, kunnen gedurende de looptijd van een Overeenkomst de prijzen en tarieven verhogen. Pepperflow is in dat geval gerechtigd, buiten de overeengekomen indexering van het eerste lid van dit artikel om, een eventuele verhoging, zonder dat daarvoor een akkoord van Opdrachtgever vereist is, aan Opdrachtgever door te belasten.

  4.4. Alle facturen dienen door Opdrachtgever betaald te worden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is Opdrachtgever -nadat deze door Pepperflow is aangemaand waarbij Opdrachtgever een redelijke termijn gegund is om alsnog te betalen- in gebreke, en heeft dit tot gevolg dat ook alle niet vervallen facturen terstond opeisbaar worden.

  4.5. Indien en voor zover de Overeenkomst het karakter heeft van een Duurovereenkomst factureert Pepperflow deze honderd procent (100%) per jaar vooruit vanaf ingangsdatum Overeenkomst en bij gebreke waarvan vanaf eerste dag levering of terbeschikkingstelling van de diensten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is. Overeenkomsten met een eenmalig karakter factureert Pepperflow honderd procent (100%) terstond na totstandkoming van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is.

  4.6. Opdrachtgever stemt er mee in dat Pepperflow haar facturen digitaal per e-mail uitreikt.

  4.7. Indien en voor zover Pepperflow een creditnota aan Opdrachtgever heeft uitgereikt, heeft Pepperflow het recht als er sprake is van een Duurovereenkomst, de creditnota te verrekenen met een volgende factuur.

  4.8. Betalingen door Opdrachtgever worden steeds eerst toegerekend op de oudste schuld, ook indien ten gevolge van een afbetalingsregeling of anderszins het bedrag van een betaling gelijk is aan of samenhangt met het bedrag van een latere schuld. Betaling strekt voorts in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens van de verschenen rente en tenslotte van de hoofdsom.

  4.9. Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Pepperflow aanleiding geeft, mag Pepperflow van Opdrachtgever verlangen dat deze zekerheid stelt voor betaling van toekomstige termijnen, bij gebreke waarvan Pepperflow de verdere uitvoering van de Pepperflow opgedragen werkzaamheden en leveringen mag opschorten.

  Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten

  5.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde software, functionaliteiten, databestanden of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, Offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Pepperflow, diens licentiegevers of toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een onmiddellijk herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare aan derden en niet sublicentieerbare licentie welke niet meer inhoudt dan dat het onderwerp van de licentie mag worden aangewend voor het doel waarvoor het onderwerp van de licentie aan Opdrachtgever door Pepperflow ter beschikking is gesteld.

  5.2. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Pepperflow van materiaal, databestanden of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie. Opdrachtgever vrijwaart Pepperflow tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde.

  5.3. Het is Pepperflow toegestaan de logo’s, handelsnamen en/of merknamen van Opdrachtgever te gebruiken ten einde aan te geven dat Pepperflow voor Opdrachtgever werkzaamheden verricht en/of diensten levert.

  Artikel 6. Geheimhouding

  6.1. Informatie en/of documentatie is vertrouwelijk indien deze ofwel als zodanig door de ene Partij is aangemerkt dan wel de andere Partij anderszins weet of kan vermoeden dat informatie en/of documentatie vertrouwelijk is.

  6.2. Partijen, en de personeelsleden van Partijen, zullen vertrouwelijke informatie die is verkregen of ter beschikking gesteld door de andere partij uitsluitend gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de Overeenkomst en deze niet direct of indirect aan derden verstrekken, of hiertoe toestemming geven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij. Partijen, hieronder ook begrepen de personeelsleden van Partijen, zullen voorts alle benodigde voorzorgsmaatregelen nemen om deze te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik en openbaarmaking.

  6.3. Het gestelde in dit artikel geldt niet indien een partij vertrouwelijke informatie krachtens rechterlijke uitspraak of beschikking van overheidswege openbaar dient te maken.

  6.4. Opdrachtgever is verplicht maatregelen te nemen om te voorkomen dat ongeautoriseerde personen toegang (kunnen) verkrijgen tot de diensten en gegevens. Pepperflow zal niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor schade die Opdrachtgever lijdt doordat derden ongeautoriseerd of onwettig gebruik maken van geleverde zaken, programmatuur en/of dienst(en).

  6.5. Opdrachtgever zal ook na beëindiging van de Overeenkomst alle vertrouwelijke informatie, of informatie waarvan zij kan of zou kunnen vermoeden dat deze vertrouwelijk is, tegenover derden geheimhouden. Voorts draagt Opdrachtgever er zorg voor dat de hierboven bedoelde vertrouwelijke informatie onverwijld na beëindiging vernietigd wordt. Op eerste verzoek van Pepperflow toont Opdrachtgever aan dat dit daadwerkelijk gebeurd is.

  6.6. Hetgeen in voorgaande leden van dit artikel is bepaald, is van overeenkomstige toepassing op de periode van voor de totstandkoming van de Overeenkomst.

  6.7. Elk der Partijen zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst evenals één jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij, medewerkers van de andere Partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan bedoelde toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden.

  Artikel 7. Overdracht rechten en verplichtingen, onderaanneming

  7.1. Opdrachtgever is niet gerechtigd rechten en verplichtingen aan een derde over te dragen, zonder dat voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van Pepperflow . De toestemming als hiervoor bedoeld kan niet door Pepperflow op onredelijke gronden worden geweigerd.

  7.2. Pepperflow is gerechtigd bij de uitvoering van haar verplichtingen onder de Overeenkomst gebruik te maken van derden, ongeacht of dat geschiedt op grond van onderaanneming of inhuur van personeel. Pepperflow zal daarbij de geheimhoudingsverplichting zoals in voorgaand artikel is bepaald door contracteren aan deze derden.

  7.3. Pepperflow is gerechtigd om alle in het kader van de Overeenkomst verworven rechten en plichten zonder enige aanvullende beperking aan derden over te dragen. Zij informeert Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk.

  Artikel 8. Aansprakelijkheid

  8.1. De totale aansprakelijkheid van Pepperflow wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, zoals bijvoorbeeld een onrechtmatige daad, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade en tot hetgeen door Pepperflow in het kader van die Overeenkomst Opdrachtgever in de vijf (5) maanden aan de schadeveroorzakende gebeurtenis aan Opdrachtgever exclusief omzetbelasting in rekening is gebracht en daadwerkelijk door Opdrachtgever is betaald, met een maximum van € 50.000 (vijftig duizend euro). Waarbij geldt dat een reeks opvolgende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt als één (1) gebeurtenis.

  8.2. De aansprakelijkheid van Pepperflow voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan Pepperflow voorgeschreven zaken, werkwijzen, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan Pepperflow voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Pepperflow wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

  8.3. De hiervoor bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade: (i) het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Pepperflow, als Nederlands recht van toepassing is op de Overeenkomst; of (ii) het gevolg is van opzet of een zware fout van Pepperflow of door haar aangestelden, als Belgisch recht van toepassing is op de Overeenkomst.

  8.4. Tenzij nakoming door de Pepperflow blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Pepperflow wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst slechts indien Opdrachtgever Pepperflow onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Pepperflow ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Pepperflow in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

  8.5. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Pepperflow vervalt door het enkele verloop van drie (3) maanden na het ontstaan daarvan of zoveel eerder door verval van rechten op grond van de wet.

  8.6. Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Pepperflow zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient, daarbij geldt dat de beperkingen en uitsluitingen als geheel voor de gehele groep (Pepperflow en haar onderaannemers) geldt.

  8.7. Pepperflow is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen. Indien Pepperflow zich jegens Opdrachtgever op overmacht (niet-toerekenbare tekortkoming) beroept, zal Pepperflow de Opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk, evenwel binnen een redelijke termijn, schriftelijk in kennis stellen.

  8.8. Indien een overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd en Opdrachtgever Pepperflow schriftelijk in gebreke heeft gesteld, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst middels een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, zonder dat Pepperflow tot enige schadevergoeding is gehouden. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd wordt alsdan pro rato afgerekend.

  Artikel 9. Looptijd en beëindiging

  9.1. Als de Overeenkomst geen Duurovereenkomst betreft, eindigt de Overeenkomst zodra de verplichtingen van beide Partijen over en weer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zijn uitgevoerd. Als de Overeenkomst een Duurovereenkomst betreft, gelden de hierna volgende leden ‎9.2 en ‎9.4. Artikel 7:408 lid 1 BW is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

  9.2. Een Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals daarin is vermeld, bij gebreke waarvan geldt een duur van drie (3) jaar.

  9.3. Na ommekomst van de (verlengde) looptijd van de Overeenkomst, wordt de Overeenkomst (telkens) stilzwijgend verlengd voor een periode gelijk aan de initiële looptijd, tenzij deze eindigt doordat de Opdrachtgever deze schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden tegen het einde van de (verlengde) looptijd.

  9.4. Indien Overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, is Opdrachtgever gerechtigd deze schriftelijk op te zeggen, gericht aan Pepperflow en met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden tegen het eind van een kalenderjaar. Opzegging kan in dit geval niet eerder dan nadat de Overeenkomst tenminste drie (3) jaar heeft geduurd.

  9.5. Pepperflow is onverlet hetgeen in de Overeenkomst is bepaald, gerechtigd de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring en zonder voorafgaande ingebrekestelling of kennisgeving, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden:

  a. indien voor Pepperflow aannemelijk is dat Opdrachtgever niet in staat of bereid is of zal zijn om aan haar verplichtingen te voldoen;

  b. indien Opdrachtgever surseance en/of uitstel van betaling heeft aangevraagd, in de situatie van surseance en/of uitstelling van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd, in staat van faillissement verkeert, overgaat tot liquidatie van haar onderneming dan wel zijn activiteiten staakt of op enigerlei wijze insolvabel blijkt, daaronder mede begrepen activiteiten die duiden op het sluiten van een (onderhands) schuldakkoord;

  9.6. In geval van ontbinding als hiervoor bedoeld is Pepperflow nimmer tot welke vorm van schadevergoeding ook gehouden. Opdrachtgever is gehouden Pepperflow te vrijwaren van, en schadeloos te stellen ter zake vorderingen van derden die door of in verband met de ontbinding als in voorgaand lid bedoeld mochten ontstaan.

  9.7. In geval van ontbinding, als bedoeld in artikel ‎9.5 van deze Algemene Voorwaarden, is Opdrachtgever gehouden alle reeds door Pepperflow gemaakte kosten terstond te vergoeden, onverminderd het recht van Pepperflow om volledige schadevergoeding te vorderen.

  9.8. Indien Partijen op het moment van ontbinding van de Overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering daarvan hebben verricht en ontvangen, dan zullen deze prestaties en daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Dit ongeacht de reden van de ontbinding, daar mede onder begrepen ontbinding binnen of buiten rechte ten gevolge van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst door Pepperflow. De door Pepperflow aan Opdrachtgever uitgereikte facturen zijn op het moment van ontbinding direct opeisbaar. Voor vaststelling van wat reeds gepresteerd is, prevaleren de administratie en logfiles van Pepperflow.

  9.9. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, blijven bestaan. De beëindiging van de Overeenkomst ontslaat Partijen uitdrukkelijk niet van het bepaalde met betrekking tot: geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, toepasselijk recht en geschillen. Dit geldt ook bij beëindiging door ontbinding op basis van een toerekenbare tekortkoming van Pepperflow in de nakoming van een Overeenkomst.

  Artikel 10. Verwerken persoonsgegevens en beveiliging

  10.1. Alle Voor het verwerken van persoonsgegevens gelden de verwerkersvoorwaarden zoals vastgelegd in Hoofdstuk 4: Verwerkersvoorwaarden, van deze Algemene Voorwaarden. Deze verwerkersvoorwaarden gelden als verwerkersovereenkomst (indien Opdrachtgever verwerkingsverantwoordelijke is) of als subverwerkersovereenkomst (als Opdrachtgever zelf verwerker is) als bedoeld in de AVG. Indien Opdrachtgever haar eigen verwerkersovereenkomst wenst te hanteren, of de verwerkersvoorwaarden wenst te onderhandelen, kan de tijd die gemoeid is om te komen tot afwijkende juridische afspraken, bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

  10.2. Voor de medewerkingsverplichtingen ingevolge de AVG en/of verwerkersvoorwaarden geldt dat Pepperflow gerechtigd is de met de medewerking gemoeide tijd in rekening kan brengen bij Opdrachtgever, tenzij de medewerking samenhangt met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verwerkersvoorwaarden aan de zijde van Pepperflow of samenhangt met aantoonbaar niet-nakomen van wetgeving ter zake het verwerken van persoonsgegevens.

  Artikel 11. Toepasselijk recht, geschillen en overige bepalingen

  11.1. Op alle Offertes, Overeenkomsten en uit Overeenkomsten voortvloeiende overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en alle daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is: (i) uitsluitend Nederlands recht van toepassing als de wederpartij van Opdrachtgever in de Overeenkomst de Nederlandse entiteit van Pepperflow betreft; of (ii) uitsluitend Belgisch recht van toepassing als de wederpartij in de Overeenkomt de Belgische entiteit van Pepperflow betreft.

  11.2. Indien en voor zover een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden wordt vernietigd of nietig wordt verklaard blijven andere bepalingen onverminderd tussen Partijen van kracht. Partijen komen in dit geval een nieuwe bepaling overeen waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

  11.3. Geschillen welke tussen Partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden exclusief beslecht door: (i) de Nederlandse rechter te Den Haag als Nederlands recht ingevolge artikel ‎11.1 van de Algemene Voorwaarden van toepassing is, of de Belgische rechter te Antwerpen als Belgisch recht ingevolge artikel ‎11.1 van de Algemene Voorwaarden van toepassing is.

  11.4. Bij strijdigheid tussen de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en de Offerte prevaleren deze Algemene Voorwaarden boven de Offerte.

  Hoofdstuk 2: SaaS-diensten

  Artikel 12. Aanvullende definities

  In aanvulling de overige delen geldt dat ook onderstaande begrippen indien in de Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst gehanteerd, in enkelvoud of meervoud, en aanvangen met een hoofdletter, de betekenis hebben als gedefinieerd in dit artikel.

  12.1. Abonnement: het abonnement voor het gebruik van de Functionaliteit.

  12.2. Functionaliteit: het geheel van mogelijkheden en functies van de SaaS-dienst die standaard door Pepperflow geboden wordt.

  12.3. Gebrek: het substantieel niet voldoen van de prestatie van Pepperflow aan de tussen Partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen specificaties, van een gebrek is alleen sprake indien Opdrachtgever deze kan aantonen en indien deze door Pepperflow is te reproduceren.

  12.4. Gebruiker: een aan Opdrachtgever toe te rekenen persoon die van de Functionaliteit gebruik maakt.

  12.5. Roadmap: een indicatieve planning van Pepperflow waarin is uiteengezet welke toekomstige Functionaliteit zal worden toegevoegd aan de SaaS-dienst.

  12.6. SaaS-dienst: een dienst waarbij Pepperflow aan Opdrachtgever en aan haar toe te rekenen Gebruikers functionaliteit van programmatuur via het internet ter beschikking stelt, waarbij Opdrachtgever geen drager van de aan de functionaliteit ten grondslag liggende programmatuur verkrijgt, waarbij SaaS in dit geval “Software as a Service” betekent.

  12.7. Service Fee: de periodieke vergoeding betaald door Opdrachtgever voor het gebruik van de functionaliteit, exclusief omzetbelasting.

  12.8. Support: het door Pepperflow, per e-mail en/of door middel van een website of helpdesk, verstrekken van informatie en adviezen over het gebruik van Functionaliteit, alsmede het verlenen van hulp bij het opsporen van oorzaken, daar onder mede begrepen Gebreken, die het ongehinderd gebruik van Functionaliteit en/of SaaS-dienst belemmeren en het oplossen van deze problemen.

  12.9. Service Level Agreement: een onderdeel van de Overeenkomst waarin Partijen afspraken gemaakt hebben over de kwaliteit van de overeengekomen dienstverlening door middel van door Opdrachtgever in acht te nemen randvoorwaarden en door Pepperflow te behalen service levels.

  Artikel 13. Levering SaaS–dienst

  13.1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zodanig gebruik te maken van een SaaS-dienst dat daardoor schade kan ontstaan aan de SaaS-dienst, en/of aan derden, of waardoor een verstoring in de beschikbaarheid van de SaaS-dienst ontstaat.

  13.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zodanig gebruik te maken van de Dienst dat daardoor schade kan ontstaan aan de Dienst, aan Pepperflow en/of aan derden, of waardoor een verstoring in de algehele beschikbaarheid ontstaat, daaronder begrepen, maar niet uitsluitend:

  a. zich toegang te verschaffen door middel van accountgegevens van derden of door middel van valse sleutels en/of omzeiling van enige beveiliging, ongeacht of deze beveiliging adequaat is;

  b. het verspreiden van virussen en/of andere programmatuur met ongewenste uitwerkingen zoals trojans, wormen en/of backdoors;

  c. het versturen van ongevraagde berichten (spamming);

  d. het overdragen van accountgegevens aan derden;

  e. en het handelen in strijd met enige wet- of regelgeving.

  13.3. Opdrachtgever zal zorgdragen voor een zorgvuldige omgang door Gebruikers met door Pepperflow evenals door henzelf aan gebruikers verstrekte inloggegevens. Opdrachtgever zal derhalve een adequaat wachtwoordenbeleid invoeren. Indien Opdrachtgever het vermoeden heeft dat derden beschikking hebben over accountgegevens die toegang geven tot de SaaS-dienst, is Opdrachtgever gehouden dit onverwijld aan Pepperflow mede te delen.

  13.4. Opdrachtgever dient, onverwijld na eerste kennisgeving door Pepperflow van excessieve systeem- en/of netwerkbelasting, maatregelen te treffen om hieraan een einde te maken. Pepperflow is gerechtigd de Dienst en/of iedere andere op grond van de overeenkomst uit te voeren verplichting op te schorten bij een voortdurend excessieve systeem- en/of netwerkbelasting.

  13.5. Pepperflow biedt haar SaaS-dienst aan op basis van “fair use”, dat wil zeggen dat zij in beginsel geen beperkingen oplegt aan Opdrachtgever ter zake systeem- en netwerkbelasting. Pepperflow behoudt zich nochtans het recht voor om bij excessief gebruik, zijnde gebruik dat significant hoger ligt dan dat van de gemiddelde Opdrachtgever van Pepperflow, maatregelen te treffen. In het geval er sprake is van een structureel excessieve systeem- en/of netwerkbelasting, zullen Partijen in overleg treden over mogelijke oplossingen en/of wijzigingen en de daarmee samenhangende kosten. Voorgaand “fair use” geldt niet voor overschrijding van overeengekomen modules, koppelingen, hoeveelheden. Voor die overschrijdingen gelden de overeengekomen prijzen en tarieven zoals overeengekomen.

  13.6. Opdrachtgever vrijwaart Pepperflow tegen schades die voortvloeien uit of aanspraken van derden op grond van handelingen van Opdrachtgever die in strijd zijn met de artikelen ‎0 tot en met ‎13.4 van deze Algemene Voorwaarden.

  13.7. De SaaS-dienst wordt geleverd conform de Service Level Agreement, indien een Service Level Agreement is overeengekomen. Bij gebreke waarvan geldt dat de SaaS-dienst naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed vakmanschap wordt geleverd op basis van een inspanningsverplichting.

  13.8. Het enkele niet behalen van een service level, leidt niet tot verzuim aan de zijde van Pepperflow. Bij structureel niet behalen van service levels door Pepperflow, dient Opdrachtgever Pepperflow in gebreke te stellen, en een redelijke termijn te gunnen om Pepperflow met een verbeterplan te laten komen.

  13.9. Hoewel de SaaS-dienst in beginsel voldoet aan relevante wet- en regelgeving, kan Pepperflow niet garanderen dat de SaaS-dienst te allen tijde voldoet aan relevante wet- en regelgeving. Zo kan het bij een samenloop van nieuwe relevante wet- en regelgeving voor komen dat niet alles tijdig kan worden gerealiseerd. Pepperflow houdt bij welke wijzigingen erin relevante wet- en regelgeving zijn en deze zullen derhalve kosteloos worden geïmplementeerd, en Pepperflow kan om een financiële bijdrage vragen van de Opdrachtgever voor de aanpassingen of ontwikkeling van functionaliteit te ter zake. Partijen informeren elkaar periodiek over en weer over wijzigingen in relevante wet- en regelgeving.

  13.10. Het is Opdrachtgever toegestaan (later) overeengekomen modules, koppelingen, optionele Functionaliteit naar beneden bij te stellen en/of (gedeeltelijk) op te zeggen, met een opzegtermijn van zes (6) maanden, mits de originele (bij het sluiten van de overeenkomst) bedongen modules, koppelingen en optionele Functionaliteit als of dan geldende equivalenten daarvan, als (omzet)ondergrens behouden blijven.

  13.11. De betalingsverplichtingplicht voor Opdrachtgever ter zake een SaaS-dienst ontstaat als Pepperflow haar SaaS-dienst aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, ongeacht wanneer Opdrachtgever daadwerkelijk wenst aan te vangen met eventuele implementatie en configuratie van de SaaS-dienst en derhalve gebruik gaat maken van de SaaS-diensten.

  Artikel 14. Functionaliteit, de Roadmap en maatwerk.

  14.1. Gebreken in de Functionaliteit worden altijd zonder additionele kosten verholpen.

  14.2. Pepperflow bepaalt zelfstandig en zonder raadpleging van Opdrachtgever het releasebeleid en zorgt ervoor dat telkens indien en voor zover dat mogelijk is de meest recente Functionaliteit beschikbaar is voor Opdrachtgever. Dit geldt uitdrukkelijk alleen voor de overeengekomen Functionaliteit. Toegevoegde Functionaliteit, die geen onderdeel was van de overeengekomen Functionaliteit, kan altijd tegen de dan geldende prijzen en tarieven worden aangeschaft door Opdrachtgever.

  14.3. Indien Opdrachtgever functionaliteit wenst welke niet als Functionaliteit aanwezig is, en derhalve niet door Pepperflow als Functionaliteit kan worden geleverd, en die gewenste functionaliteit op de Roadmap staat, of Pepperflow genegen is deze op de Roadmap te zetten, zal Pepperflow deze gewenste functionaliteit als Functionaliteit leveren zodra deze beschikbaar is.

  14.4. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de Roadmap, tenzij anders expliciet is overeengekomen. De Roadmap kan door Pepperflow eenzijdig gewijzigd worden.

  14.5. Indien Opdrachtgever de door haar gewenste functionaliteit welke op de Roadmap staat, of daar door Pepperflow is op gezet, sneller wenst te verkrijgen, of omtrent de leveringsdatum een garantie wenst te verkrijgen, kan op verzoek van Opdrachtgever de functionaliteit naar voren worden gehaald in de planning doch Pepperflow is daartoe niet verplicht. De ontwikkelkosten voor de gewenste functionaliteit worden in dat geval door Opdrachtgever betaald. De functionaliteit geldt na oplevering als Functionaliteit, de functionaliteit kan derhalve ook bij andere opdrachtgevers van Pepperflow worden afgenomen.

  14.6. Indien de door Opdrachtgever gewenste functionaliteit niet op de Roadmap staat, en Pepperflow ook niet genegen is deze op de Roadmap te plaatsen, dan kan Pepperflow bij hoge uitzondering op verzoek van Opdrachtgever maatwerk functionaliteit bouwen. Indien en voorzover Pepperflow bereid is tot maatwerk dan reikt Pepperflow aan Opdrachtgever een Offerte uit, echter is daartoe niet verplicht daar Pepperflow bij voorkeur geen maatwerk bouwt. De te realiseren functionaliteit geldt dan als maatwerk. Voor maatwerk kan Pepperflow tevens aanvullende Service Fee en/of onderhoudskosten in rekening brengen.

  14.7. Artikelen ‎14.3 tot en met ‎14.6 van deze Algemene Voorwaarden gelden niet, indien de door Opdrachtgever gewenste functionaliteit beschikbaar is als optionele Functionaliteit, in welk geval Opdrachtgever de optionele Functionaliteit tegen de dan geldende prijzen en tarieven kan afnemen.

  14.8. Facturering van tussentijds aan de Overeenkomst toegevoegde Functionaliteit, wordt pro rato gefactureerd tot aan de eerstvolgende factuurdatum.

  14.9. Pepperflow zal voorafgaand aan de implementatie van updates en/of andere wijzigingen van de Functionaliteit in overleg treden met Opdrachtgever, indien deze naar verwachting een verlies van de prestatievermogens van de SaaS-dienst en/of verlies van Functionaliteit en/of een verminderde beschikbaarheid met zich mee zullen brengen. Voorgaande is niet van toepassing in het geval de betreffende updates om acute beveiligingsredenen toegepast dienen te worden. Pepperflow kan niet garanderen dat Maatwerk bij updates, nieuwe versies of wijzigingen altijd zal blijven werken. Indien Pepperflow voorzien dat een update, nieuwe versie of wijziging de werking van Maatwerk zal belemmeren, reikt Pepperflow aan Opdrachtgever tijdig een Offerte uit, met daarin een voorstel om de Maatwerk compatible te maken met de geplande update, nieuwe versie of wijziging.

  14.10.

  Artikel 15. Support

  15.1. Support maakt standaard onderdeel uit van de SaaS-dienst. Ondersteuning wordt verleend conform de SLA. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Pepperflow geen rechtstreekse verzoeken krijgt van Gebruikers.

  15.2. Het in behandeling nemen van een Gebrek gebeurt alleen indien en voor zover dit Gebrek aantoonbaar dan wel reproduceerbaar is.

  15.3. Indien en voor zover de tijd die het oplossen van een Gebrek in beslag neemt, of wordt vermoed in beslag zal nemen, van dusdanige duur is dat vermoed wordt dat de beschikbaarheid van de Functionaliteit zal worden aangetast, zal Pepperflow trachten te voorzien in een tijdelijke, toereikende oplossing, zoals bijvoorbeeld een programmaomweg.

  15.4. Gebreken en/of onbeschikbaarheid van de SaaS-dienst welke zijn veroorzaakt door navolgende zaken, vallen nimmer binnen de reikwijdte van de Overeenkomst:

  a. onoordeelkundig gebruik door Gebruiker;

  b. het werken met apparatuur en/of (browser)programmatuur welke niet voldoen aan de vooraf door Pepperflow goedgekeurde specificaties;

  c. alleen op grond van een schriftelijke bevestiging van Opdrachtgever zal Pepperflow zo mogelijk in voorgaande artikel bedoelde Gebreken herstellen, zulks tegen haar alsdan geldende prijzen en tarieven.

  15.5. Pepperflow kan, in het geval dat Gebruikers niet over adequate kennis van de Functionaliteit en/of de SaaS-dienst beschikken, in belang van Opdrachtgever teneinde optimaal functioneren van de SaaS-dienst, eisen dat deze trainingen en/of Trainingen van Pepperflow betrekt teneinde de kennis van de Gebruikers op een dusdanig niveau te brengen dat zij niet langer een onevenredig beroep op Support doen, dan wel Gebruikers anderszins benodigde kennis zullen opdoen. Pepperflow zal de redelijkheid van deze eis gronden op basis van haar (Support)historie.

  15.6. Support wordt geleverd conform de SLA, indien een SLA is overeengekomen. Bij gebreke waarvan geldt dat Support naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed vakmanschap wordt geleverd op basis van een inspanningsverplichting.

  Artikel 16. Intellectuele eigendomsrechten

  16.1. Pepperflow garandeert dat zij over alle benodigde rechten voor het verlenen van de SaaS-dienst beschikt, waaronder alle rechten met betrekking tot de onderliggende programmatuur.

  16.2. Opdrachtgever betaalt alleen voor het gebruik van de afgenomen Functionaliteit. Klant verkrijgt geen licentie maar een gebruiksrecht op de Functionaliteit van de aan de SaaS-dienst ten grondslag liggende programmatuur. Opdrachtgever betaalt de kosten ter zake het Abonnement, per eenheid, functionaliteit (modules) of hoeveelheid, zoals uiteengezet in de Overeenkomst. Opdrachtgever heeft derhalve geen recht op computerprogrammatuur al dan niet in broncode-vorm op een drager. Uit de Overeenkomst blijken verder de prijzen en tarieven voor functionaliteit (modules), hoeveelheden en/of koppeling(en).

  16.3. Opdrachtgever erkent dat de Functionaliteit, schermen, interfaces, ontwerpen, grafische elementen, en iconen die de Gebruikers in staat stellen de Functionaliteit te gebruiken, onderhevig zijn aan intellectuele eigendomsrechten. De geheimhoudingsverplichting van ‎Artikel 6, strekt ook tot het niet ter beschikking stellen van schermafdrukken e.d. van de SaaS-dienst aan derden. Het is Opdrachtgever hierbij tevens niet toegestaan om de Functionaliteit of SaaS-dienst publiekelijk te maken, bijvoorbeeld door de Functionaliteit of de SaaS-dienst te beschrijven in een aanbesteding, uitvraag of marktconsultatie of anderszins gebruik te maken van de gebruikservaringen aangaande de SaaS-dienst.

  Artikel 17. Bij beëindiging Overeenkomst

  17.1. Alle rechten die Opdrachtgever ingevolge de Overeenkomst heeft verkregen met betrekking tot het gebruik van Functionaliteit, vervallen bij beëindiging van de Overeenkomst.

  17.2. Partijen treden in het geval van beëindiging door middel van opzegging van de Overeenkomst inzake een dienst per omgaande in overleg omtrent de (wijze van) overdracht van data, de dienstverlening en/of overige beheersmaatregelen, benodigd voor een ongestoorde voortgang van het gebruik door opdrachtgever van haar data en/of dienst(en).

  17.3. Indien de Overeenkomst door één der partijen wordt opgezegd, heeft Opdrachtgever op eerste verzoek het recht om voor een periode van twee (2) aaneengesloten maanden de Dienst te blijven gebruiken na de opzegdatum.

  17.4. Alle werkzaamheden die door Pepperflow in het kader van het voorgaande twee leden worden verricht worden op basis van nacalculatie tegen de alsdan geldende tarieven in rekening gebracht.

  Hoofdstuk 3: Advies en Trainingen

  Artikel 18. Aanvullende definities

  In aanvulling de overige delen geldt dat ook onderstaande begrippen indien in de Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst gehanteerd, in enkelvoud of meervoud, en aanvangen met een hoofdletter, de betekenis hebben als gedefinieerd in dit artikel.

  18.1. Training: een opdracht van Opdrachtgever waarbij een groep medewerkers van Opdrachtgever opgeleid wordt over de SaaS-dienst teneinde Gebruikers vaardigheden aan te leren en het wenselijke gedrag daarop af te stemmen.

  18.2. Workshop: een opdracht van Opdrachtgever om interactief tot inzichten te komen ter zake de resultaten van de SaaS-dienst, teneinde (eventueel) te komen tot (organisatorische) veranderingen of verbeteringen.

  Artikel 19. Advies

  19.1. Pepperflow voert haar advieswerkzaamheden uit naar beste inzicht en vermogen en spant zich in om voor Opdrachtgever het beste resultaat te behalen.

  19.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het gebruik dat Opdrachtgever maakt van een door Pepperflow afgegeven advies steeds voor rekening en risico van Opdrachtgever.

  Artikel 20. Trainingen en Workshops

  20.1. Pepperflow kan aan Opdrachtgever en haar gebruikers adequate Trainingen verzorgen ten behoeve van het gebruik van de functionaliteit van de SaaS-Dienst alsmede Workshops verzorgen voor het verkrijgen van zichten over de resultaten van de SaaS-dienst.

  20.2. Alle materialen zoals deze door Pepperflow zijn uitgereikt of beschikbaar zijn gesteld, mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pepperflow niet gedeeld worden en/of aan derde gegeven worden. Alle intellectuele eigendomsrechten op alle materialen berusten bij Pepperflow. Het is Opdrachtgever niet toegestaan het materiaal te verveelvoudigen en/of openbaar te maken tenzij dit voor eigen gebruik is.

  20.3. Annulering en/of verplaatsing van de Training(en) en/of Workshops door opdrachtgever kan slechts vijf (5) werkdagen voor de geplande datum van Training. Het annuleren van de Training(en) na deze periode brengt met zich mee dat de overeengekomen kosten voor deze Training(en) door opdrachtgever volledig verschuldigd zijn.

  Hoofdstuk 4: Verwerkersvoorwaarden

  Artikel 21. Scope en doelbinding

  21.1. Onderwerp van deze verwerkersvoorwaarden is het maken van afspraken over het verwerken van persoonsgegevens zoals bedoel in artikel 28 lid 3 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  21.2. Indien Pepperflow bij het leveren van de overeengekomen diensten persoonsgegevens van opdrachtgever of opdrachtgever(s) van opdrachtgever verwerkt, neemt Pepperflow een oplossing niet eerder in productie dan nadat partijen een verwerkersovereenkomst hebben gesloten.

  21.3. Op basis van de vigerende wet- en regelgeving en in het kader van het verwerken van persoonsgegevens onderscheiden en erkennen Partijen respectievelijk de volgende rollen (inclusief de daarbij behorende verantwoordelijkheden): het Opdrachtgever is verwerkingsverantwoordelijk, Pepperflow wordt beschouwd als verwerker, een eventueel door Pepperflow ingeschakelde derde die persoonsgegevens verwerkt is sub-verwerker.

  21.4. Pepperflow is voor administratie- en beheerstaken gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever en/of een daartoe geautoriseerde Gebruiker op te nemen in de eigen administratie.

  21.5. Pepperflow verwerkt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, de verkregen en vergaarde persoonsgegevens slechts in opdracht en op instructies van Opdrachtgever en uitsluitend voor het uitvoeren van de Overeenkomst.

  21.6. Pepperflow zal in het kader van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden en diensten zoals vastgelegd in de Overeenkomst de persoonsgegevens alleen ten behoeve van Opdrachtgever verwerken, waarbij het Pepperflow niet is toegestaan de persoonsgegevens van Opdrachtgever voor eigen doeleinden, anders dan overeengekomen, te verwerken en/of aan derden te verstrekken.

  21.7. Pepperflow stelt ten behoeve van de verwerkingen van persoonsgegevens aan Opdrachtgever de overeengekomen ICT-middelen en/of programmatuur ter beschikking, welke middelen en/of programmatuur door Opdrachtgever te gebruiken zijn voor het in de Verordening gestelde doel. Pepperflow is derhalve een passieve verwerker. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om ervoor te zorgen dat zij de hiervoor bedoelde ICT-middelen zodanig inzet of gebruikt, dat de persoonsgegevens conform de toepasselijke privacywetgeving en door haar vooraf gestelde gerechtvaardigde doelen verwerkt worden.

  21.8. Pepperflow stelt, indien er persoonsgegevens verwerkt worden, haar verwerkersovereenkomst ter beschikking. Indien opdrachtgever haar eigen verwerkersovereenkomst wenst te hanteren, of de door Pepperflow aangeleverde verwerkersovereenkomst wenst te onderhandelen, kan de tijd die gemoeid is om te komen tot een verwerkersovereenkomst, bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

  21.9. Voor de medewerkingsverplichtingen ingevolge de AVG en/of verwerkersovereenkomst geldt dat Pepperflow gerechtigd is de met de medewerking gemoeide tijd in rekening kan brengen bij opdrachtgever, tenzij de medewerking samenhangt met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verwerkersovereenkomst aan de zijde van Pepperflow of samenhangt met aantoonbaar niet-nakomen van wetgeving ter zake het verwerken van persoonsgegevens.

  Artikel 22. Geheimhouding

  22.1. Ieder der Partijen zal alle redelijkerwijs te nemen maatregelen treffen teneinde de geheimhouding van vertrouwelijke informatie te waarborgen voor zover zulks mogelijk is in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

  22.2. De van Opdrachtgever verkregen gegevens en door Pepperflow te verwerken persoonsgegevens zullen, met in achtneming van hetgeen bepaald is in ‎Artikel 24, door Pepperflow niet aan derden worden verstrekt, tenzij er door het Opdrachtgever schriftelijk toestemming is verleend, of tenzij het voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden en diensten, de nakoming van een wettelijke verplichting, een verzoek van een autoriteit, of gerechtelijke uitspraak noodzakelijk is.

  22.3. Indien Pepperflow op verzoek van een derde gevraagd wordt om gegevens te verstrekken die vallen onder de notariële geheimhoudingsplicht, verifieert Pepperflow de grondslag van het verzoek en de identiteit van de verzoeker en informeert hij onmiddellijk, zo mogelijk voorafgaand aan de verstrekking, Opdrachtgever ter zake, tenzij een gerechtelijk bevel of een gerechtelijke uitspraak deze kennisgeving verbiedt. Pepperflow zal de gevraagde gegevens niet verstrekken dan na verkregen toestemming van Opdrachtgever dan wel op grond van een onherroepelijke gerechtelijke uitspraak hieromtrent.

  22.4. Pepperflow draagt er zorg voor dat de gegevens aan personeel van Partijen alleen op need-to-know basis worden verstrekt, en dat alleen het personeel dat belast is met het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden of diensten toegang heeft tot de (de verwerking van) persoonsgegevens.

  Artikel 23. Technische en organisatorische maatregelen

  23.1. Partijen dragen zorg voor de correcte naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  23.2. Pepperflow legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking zo veel mogelijk in overeenstemming met ISO 27001. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau waarbij rekening is gehouden met de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

  23.3. Opdrachtgever legt voor het gedeelte waarvoor zij verantwoordelijk is passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau waarbij rekening gehouden is met de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om: (i) bedrijfsprocessen die voldoen aan de relevante wetgeving ter zake het verwerken van persoonsgegevens; (ii) autorisatiemodellen waarbij personeel dat niets of maar beperkt met bepaalde gegevens te maken heeft, geen dan wel gereguleerde toegang heeft tot die gegevens (iii); beveiliging van werkstations; (iv) een adequaat wachtwoord- en toegangsbeleid. Tevens dient Opdrachtgever er zorg voor te dragen dat zij een adequaat beleid voert ter zake (privé) gebruik van de eigen systemen, bijvoorbeeld internet en e-mail, waarbij is bepaald dat bij het gebruik van de systemen gegevens die te herleiden zijn tot een persoon, toegang gelogd worden.

  23.4. Opdrachtgever beoordeelt zelf in hoeverre een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (PIA) zoals bedoeld in artikel 35 AVG nodig is.

  23.5. Opdrachtgever is gerechtigd om gedurende de looptijd van de Overeenkomst de hiervoor genoemde door Pepperflow genomen maatregelen door een onafhankelijke deskundige te laten toetsen door middel van een audit onder de volgende cumulatieve voorwaarden: (i) de audit wordt door Opdrachtgever tijdig aangekondigd; (ii) de kosten (inclusief kosten onafhankelijke derde zoals hiervoor bedoeld en de kosten voor het vrijmaken van één of meerdere medewerkers van Pepperflow welke de auditor ondersteunen tegen het uurtarief voor de desbetreffende medewerker(s)) voor de audit worden gedragen door Opdrachtgever; en (iii) het resultaat van de audit wordt besproken met Pepperflow .

  Artikel 24. Derden

  24.1. Het is Pepperflow onder algemene toestemming van Opdrachtgever, welke bij dezen door Opdrachtgever verleend wordt, gebruik te maken van een (sub-)sub-verwerker. Pepperflow zal Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van voorgenomen wijzigingen. Opdrachtgever kan bezwaar maken tegen de voorgenomen wijzigingen. Indien en voorover Partijen er gezamenlijk niet in slagen de bezwaren weg te nemen, staat het Opdrachtgever vrij om de Overeenkomst op te zeggen per de ingangsdatum van de wijziging.

  24.2. Voor de levering van de SaaS-dienst maakt Pepperflow gebruik van verschillende dienstverleners die aan te merken zijn als (sub-)sub-verwerkers in de zin van de AVG. Het gaat dan om softwareontwikkelaar, hosting provider, en bepaalde leveranciers van gebruikte ICT-diensten. Een volledige actuele lijst van (sub-)sub-verwerkers is bij Pepperflow op te vragen.

  24.3. Het is Pepperflow niet toegestaan zonder toestemming van Opdrachtgever de persoonsgegevens naar een land buiten de E.U. / E.E.R. door te geven.

  24.4. Pepperflow sluit indien en voor zover mogelijk met de hiervoor bedoelde sub-verwerkers sub-verwerkersovereenkomsten af dan wel komt afspraken met deze sub-verwerkers overeen ten aanzien van geheimhouding en het voldoen aan privacywetgeving.

  24.5. Pepperflow kan niet voor elke (sub-)sub-verwerker garanderen dat Pepperflow door de (sub-)sub-verwerker op de hoogte wordt gesteld over wijzigingen ter zake sub-sub-verwerkers. De vereisten uit de bepalingen ‎24.2 en ‎24.3 van deze Algemene Voorwaarden blijven echter nadrukkelijk van toepassing.

  24.6. Indien Pepperflow derden inschakelt, dan geldt in geval van schade die toe te rekenen is aan een derde, dat Pepperflow niet voor meer aansprakelijk kan worden gesteld dan zij bij die derde daadwerkelijk heeft kunnen verhalen. Op eerste verzoek van Opdrachtgever werkt Pepperflow kosteloos mee aan het om niet cederen van een eventuele vordering op zo’n derde ter zake vergoeding van schade.

  Artikel 25. Datalekken en rechten van betrokkenen

  25.1. Indien Pepperflow vermoedt, of te weten is gekomen, dat de persoonsgegevens van Opdrachtgever gecompromitteerd zijn (security breach of een datalek), of zijn geweest, meldt Pepperflow dit onmiddellijk, in ieder geval binnen vierentwintig (24) uur, aan Opdrachtgever. Naar aanleiding daarvan beoordeelt Opdrachtgever, of deze de betrokkenen zal informeren en/of het incident zal melden aan de door de wet aangewezen toezichthouder. Opdrachtgever is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor een eventuele wettelijke verplichting daartoe. Niettemin verleent Pepperflow op verzoek van Opdrachtgever voor zover noodzakelijk medewerking aan Opdrachtgever om te kunnen voldoen aan de op hem rustende wettelijke verplichtingen.

  25.2. In het geval een betrokkene een verzoek omtrent inzage, correctie of verwijdering richt aan Pepperflow, of enig ander recht die hem toekomt wenst uit te oefenen, zal Pepperflow het verzoek doorsturen naar Opdrachtgever, en zal Opdrachtgever het verzoek verder afhandelen. Pepperflow mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen. Voor zover niet in strijd met enige wettelijke bepaling zal desverzocht Pepperflow medewerking verlenen aan Opdrachtgever bij de behandeling en afhandeling van het verzoek.

  25.3. Op eerste verzoek van Opdrachtgever: (i) verstrekt Pepperflow door Opdrachtgever gevraagde informatie ter zake het verwerken van de persoonsgegevens van Opdrachtgever; en (ii) werkt Pepperflow met Opdrachtgever mee indien en voor zover dit nodig is om de verplichtingen van Opdrachtgever onder de vigerende wet- en regelgeving ter zake het verwerken van persoonsgegevens na te komen.

  Artikel 26. Overige bepalingen

  26.1. Indien en voor zover Pepperflow toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van deze verwerkersvoorwaarden of het niet naleven van relevante wetgeving ter zake het verwerken van persoonsgegevens, is de aansprakelijkheid van Pepperflow voor schade ter zake, beperkt tot hetgeen is overeengekomen in artikel Aansprakelijkheid van hoofdstuk 1van de Algemene Voorwaarden met betrekking tot de beperking van aansprakelijkheid. In geval het ontstaan van de schade is toe te rekenen aan een derde zoals bedoeld in artikel Derden van hoofdstuk 4, dan is de aansprakelijkheid van Pepperflow beperkt tot hetgeen Pepperflow bij die derde daadwerkelijk heeft verhaald. Op eerste verzoek van Partner werkt Pepperflow mee aan het cederen van een vordering op de hiervoor bedoelde derde ter zake schade.

  26.2. Deze verwerkersvoorwaarden gelden zolang Pepperflow werkzaamheden en/of diensten voor Opdrachtgever verricht. Na verloop of beëindiging vernietigt Pepperflow de persoonsgegevens van Opdrachtgever, of indien Opdrachtgever daarom verzoekt, levert zij de persoonsgegevens aan Opdrachtgever aan, alvorens de persoonsgegevens te vernietigen. Pepperflow levert op eerste verzoek van Opdrachtgever een verklaring dat de persoonsgegevens vernietigd zijn.

  Behoefte aan meer informatie?

  Neem contact op voor een gesprek met één van onze specialisten!

  Contact